Results of XII  
RESULT ANALYSIS OF AISSCE'22  (CLASS XII  )
 

COMMERCE

HUMANITIES

         SCIENCE

Total No.of students appeared

42

38

45

Total No. of students passed

42

38

45

Total  No.of students Securing 90 and more than 90%

9

4

9

Total  No.of students Securing  80%-89.8 %

17

16

28

Total  No.of students Securing  56.6%-79.8%

16

18

8

QPI-82.65

     

 

ENG

PHY

CHEM

MATHS

AP.MATH

BIO

CS

ECO

IP

B.ST

ACC

HIST

POL SC

GEO

PAINTING

PHE

Highest Marks

95

95

100

95

98

96

98

99

96

100

100

100

100

94

99

98

Secured by

SHRUTI AGARWAL

SAMAR BURNWAL

PRIYANSHU RANJAN

SIMRAN KUMARI

MADHURAJ BHARTI

APOORVA PANDEY

MD RAIYAAN, SIDDHANT PRAKASH

SHRUTI AGARWAL

PRIYARSHINI BOSE

SHRUTI AGARWAL

SHRUTI AGARWAL

MUKTI MANDAL

MUKTI MANDAL

MANSHI KUMARI

LALIT SILLI, RIFAT BANO

AVINASH KUMAR JHA
SAMAR BURNWAL
UDITA SARKAR
MUKTI MANDAL
PAYAL DHAR

DISTICTION

78/125

29/45

36/45

20/35

10/15'

8/10'

26/29

41/70

23/47

29/42

25/42

22/38

23/38

13/20

45/45

94/104

RESULT ANALYSIS OF AISSCE'21  (CLASS XII  )
Particular HUM   COMMERCE      SCIENCE         
Total No.of students appeared 37 50 52      
Total No. of students passed  37 50 52      
Total  No.of students Securing 90 and more than 90% 18 20 21      
Total  No.of students Securing  80%-89.8 % 19 26 28      
Total  No.of students Securing  72%-79.8% 0 4 3      
  ENG PHY CHEM MATHS BIO CS ECO IP B.ST ACC HIST POL SC GEO PAINTING PHE
Highest Marks 96 95 95 95 97 94 96 95 97 96 96 96 96 95 98
Secured by Debosmita Gupta , Prakash Punj,  Km Aishwarya Kothari Piyush,Jay,Akanksha, Aanchal,Khushi,Nandini, Swastik Darain  Piyush, Harsheen, Harsh, Jay, Aakanksha, Aanchal, Riya Mehta, Nandini, Swastik, Darain Jay, Aanchal, Swastik, Prakash Punj, Nikunj  Harsheen Kaur Swastik, Nandini, Abhirup, Jay, Ritika, Priyanshu,Aanchal, Riya Mehta  Darain, Ashiya, Om Kr, Debosmita, Nikunj, Rupwati, Sneha, Vishrupt, Mohima Shalini Kum, Md Adil, Nandini Sharbati Sharma  Ashiya , Debosmita Prakash Punj Saiqua, Nayela, Aishwarya Kothari Saiqua, Sristi, Nayela, Sneha, Aishwarya Aishwarya Kothari 32 Students Saiqua, Aishwarya
DISTICTION 136/139 51/52 51/52 47/62 9/12 29/31 69/83 36/38 50/50 44/50 37/37 32/37 19/19 55/55 91/121
2021 86.87 88.8 89.46 82.08 86.1 90 85.95 88.3 88.7 82.3 90.22 83.43 93.47 93.82 87.48
2020 86.8 87.27 88.57 79.8 85 90.53 91.08 88.72 87.12 80.6 88.87 82.25 92 .61 95.9 87.23
2019 77.7 72.9 72.6 71 77.4 78.7 77.4 85.03 79.1 79.1 66.3 69.6 64.3 93.5 81.5
2018 77.5 70.7 73 69.1 88 73.7 84.1 80.04 69.3 77.5 74 69.55 78.7 90.9 76.4
Class Average     HUM     Class Average     COM     Class Average             
      2021 89.6       2021 87.96     2021 88.71    
      2020 89.3       2020 87.01   SC 2020 89.46    
      2019 74.77       2019 80.9     2019 78.8    
      2018 73.08       2018 77.32     2018 76.88    
HUM COM SC  
1st KM AISHWARYA KOTHARI 96.4 1st PRAKASH PUNJ 96 1st MD DARAIN  95.2  
2nd MOHIMA GHOSH 95.4 2nd DEBOSMITA GUPTA 95.8 2nd AANCHAL JAIN 94.8  
3rd SAIQUA FARIDI 95.2 3rd NIKUNJ ANAND 95.4 SWASTIK SAHA 94.8  
4th VSHRUPT MODI 95.2 4th ASHIYA KHANAM 95.2 4th NANDINI KUMARI 94.6  
5th NAYELA AMBER 95 5th ANJALI MISHRA 93.8 5th JAY KUMAR GUPTA 94.4  
6th SNEHA PATHAK 94.8 6th OM KUMAR DUBEY 93.6 6th KHUSHI GUPTA 94.2  
7th KOMAL 94.2 RUPWATI RANJAN 93.6 7th PIYUSH KUMAR SINGH 94  
          7th MD ADIL AKHTAR 93.4 HARSHEEN KAUR 94  
    OVERALL QPI -      88.68                    
                                PRINCIPAL CUM ASSTT. REGIONAL OFFICER      
                              DAV PUBLIC SCHOOLS JHARKHAND ZONE D      
       
RESULT ANALYSIS OF AISSCE'20  (CLASS XII  )      
            HUM   COMMERCE  SCIENCE         
Total No.of students appeared       24   42   30          
Total No. of students passed        24   42   30          
Total  No.of students Securing 90 and more than 90%   12   20   17          
Total  No.of students Securing  80%-89.8 %     10   15   10          
Total  No.of students Securing  72%-79.8%     2   7   3          
                               
  ENG PHY CHEM Maths BIO ECO PHE CS B.ST ACC IP HIST POL SC GEO FA
Highest Marks 96 96 95 94 98 98 100 96 97 97 97 99 99 97 100
Secured by GAURAV KR RUPESH KR SINGH RAJSHREE PRIYANSHU MANAS SHREYA RUPESH  DILIP   PAPPU DILIP KUMAR AYUSH ADARSH SHOEBA SHOEBA RAJSHREE, SHREYA, RUPESH , PREM  BINA KM, SHREYA, MADHAVI  SHREYA  BINA , MADHAVI SHOEBA SHOEBA GAURAV RENUKA BURMAN 
DISTICTION 96/96 29/30 29/30 26/42 3./3 57/65 88/96 17/17 40/42 28/42 22/22 24/24 17/24 13/13 30/30
2020 86.8 87.27 88.57 79.8 85 91.08 87.23 90.53 87.12 80.6 88.72 88.87 82.25 92 .61 95.9
  HUMANITIES         COMMERCE         SCIENCE     
Class Average       2020 87.43 Class Average       2020 84.98 Class Average        2020 88.32    
    HUM                          
1st SHOEBA HUSSAIN 97.6   1st BINA KUMARI 97   1st RAJSHREE VERMA 95.2    
2nd GAURAV   96.6   2nd SHREYA MUKHERJEE 96.4   2nd PRIYANSHU SINGH 95    
3rd SHRADDHA MISHRA 95.6   3rd MADHAVI SINHA 95.8   3rd MANAS RISHI 94.6    
4th BHOOMIKA SHARMA 94.6   4th AMRIT AGARWAL 94.8     SHREYA KUMARI 94.6    
5th SHYLIMA KINDO 94.2   5th RENUKA BARMAN 94.6   5TH RUPESH KR SINGH 94    
  RIYA KUMARI 94.2   6th PUSHPA KUMARI 94     DILIP KUMAR 94    
  AAKRITI KUMARI 94.2               PAPPU KUMAR 94    
8th LAKSHMI KUMARI 92.8               SUKRITI KUMARI 94    
                    9TH PREM KUMAR 93.6    
                    10TH AAMIR SOHAIL 92.8    
      OVERALL QPI -    86.63                    

 

 

RESULT ANALYSIS OF AISSCE'20  (CLASS XII  )                          
Total No.of students appeared       24   42   30          
Total No. of students passed        24   42   30          
Total  No.of students Securing 90 and more than 90%   12   20   17          
Total  No.of students Securing  80%-89.8 %     10   15   10          
Total  No.of students Securing  72%-79.8%     2   7   3          
                               
  ENG PHY CHEM Maths BIO ECO PHE CS B.ST ACC IP HIST POL SC GEO FA
Highest Marks 96 96 95 94 98 98 100 96 97 97 97 99 99 97 100
Secured by GAURAV KR RUPESH KR SINGH RAJSHREE PRIYANSHU MANAS SHREYA RUPESH  DILIP   PAPPU DILIP KUMAR AYUSH ADARSH SHOEBA SHOEBA RAJSHREE, SHREYA, RUPESH , PREM  BINA KM, SHREYA, MADHAVI  SHREYA  BINA , MADHAVI SHOEBA SHOEBA GAURAV RENUKA BURMAN 
DISTICTION 96/96 29/30 29/30 26/45 3./3 57/65 88/96 17/17 40/42 28/42 22/22 24/24 17/24 13/13 30/30
2020 86.8 87.27 88.57 79.8 85 91.08 87.23 90.53 87.12 80.6 88.72 88.87 82.25 92 .61 95.9
  HUMANITIES         COMMERCE         SCIENCE     
Class Average       2020 87.43 Class Average       2020 84.98 Class Average        2020 88.32    
    HUM                          
1st SHOEBA HUSSAIN 97.6   1st BINA KUMARI 97   1st RAJSHREE VERMA 95.2    
2nd GAURAV   96.6   2nd SHREYA MUKHERJEE 96.4   2nd PRIYANSHU SINGH 95    
3rd SHRADDHA MISHRA 95.6   3rd MADHAVI SINHA 95.8   3rd MANAS RISHI 94.6    
4th BHOOMIKA SHARMA 94.6   4th AMRIT AGARWAL 94.8     SHREYA KUMARI 94.6    
5th SHYLIMA KINDO 94.2   5th RENUKA BARMAN 94.6   5TH RUPESH KR SINGH 94    
  RIYA KUMARI 94.2   6th PUSHPA KUMARI 94     DILIP KUMAR 94    
  AAKRITI KUMARI 94.2               PAPPU KUMAR 94    
8th LAKSHMI KUMARI 92.8               SUKRITI KUMARI 94    
                    9TH PREM KUMAR 93.6    
                    10TH AAMIR SOHAIL 92.8    
      OVERALL QPI -    86.63                    
       
RESULT ANALYSIS OF AISSCE'19  (CLASS XII  )      
            SCIENCE  COMMERCE  HUM          
Total No.of students appeared       60   37   8          
Total No. of students passed        60   37   8          
Total  No.of students Securing 90 and more than 90%   5   4   1          
Total  No.of students Securing  80%-89.8 %     21   16   1          
Total  No.of students Securing  70%-79.8%     26   15   3          
Total  No.of students Securing  60%-69.8%     7   2   2          
  Eng PHY CHEM Maths BIO ECO PHE CS ACC B.ST IP HIST POL SC GEO FA
Highest Marks 92 94 95 96 95 98 98 94 88 95 98 88 100 91 99
Secured by FAZLA KHAN,ISHIKA KAUR ARZOO PARWEEN,SHUBHAM BARNWAL SHUBHAM BARNWAL,ISHA JAIN ANKIT AGARWAL LOVELY KUMARI SAURAV BHARDWAJ SAURAV BHARDWAJ FAZLA KHAN ANUSHKA SINGH ARZOO PARWEEN PRIYANSHU KUMARI SHREYA MISHRA PURNIMA MANDAL P[RIYANSHU DOSHI  VARSHNEY GUPTA OSAMA ABUZAR ANUSHKA SINGH ISHA JAIN VINITA KUMARI VINITA KUMARI VINITA KUMARI KAJAL RANI
DISTICTION 78 27 23 23/54 05\09 35/58 79/104 26/34 10 25 28/30 3 3 01\04 22/22
2019 77.7 72.9 72.6 71 77.4 77.4 81.5 78.7 63.6 79.1 85.03 66.3 69.6 64.3 93.5
2018 77.5 70.7 73 69.1 88 84.1 76.4 73.7 69.3 77.5 80.04 74 69.55 78.7 90.9
2017 72.42 77.82 76.14 63.93 86.43 71.9 88.7 79.75 70.55 78.51 73        
2016 77.28 85.9 81.7 67.66 89 72.67 86.94 83 74.87 74.17 81.8        
Class Average        2019 78.8   Class Average     COM 2019 80.9   Class Average     2019 74.77
    2018 76.88         2018 77.32       HUM 2018 73.08
  SC 2017 80.05         2017 77.78            
    2016 84.47         2016 81.74            
1st ISHA JAIN 94.4   1st ISHIKA KAUR 93.2     1st VINITA KUMARI 91.8  
2nd SHUBHAM BARNWAL 93.2   2nd KAJAL RANI 93     2nd YUKTA SINGH 86.8  
3rd ARZOO PARWEEN 92   3rd ANUSHKA SINGH 92.8     3rd MARIYA TIRKEY 78.8  
4th SAURAV BHARDWAJ 90.8   4th NAMAN AGARWAL 90.8     4th ZOYA MAHAWISH 75.4  
  AMAN VERMA 90.8   5th VARSHNEY GUPTA 89.4     5th AMANDEEP PANDA 73.6  
6th ANKIT AGARWAL 89.8   6th OSAMA ABUZAR 89.2     6th NIDA FIRDOUSH 65.4  
                               
        OVERALL QPI - 79.22                       PRINCIPAL CUM ASSTT. REGIONAL DIRECTOR       
                              DAV PUBLIC SCHOOLS JHARKHAND ZONE D      

 

RESULT ANALYSIS OF AISSCE'18  (CLASS XII  )      
            SCIENCE  COMMERCE  HUM          
Total No.of students appeared       56   43   18          
Total No. of students passed        56   43   18          
Total  No.of students Securing 90 and more than 90%   4   6   1          
Total  No.of students Securing  80%-89.8 %     24   17   7          
Total  No.of students Securing  70%-79.8%     24   15   7          
Total  No.of students Securing  60%-69.8%     4   3   1          
  Eng PHY CHEM Maths BIO ECO PHE CS ACC B.ST IP HIST POL SC GEO FA
Highest Marks 95 95 95 97 97 98 97 93 96 95 98 89 89 92 95
Secured by SIMRAN,DIKSHA,MAHIMA,PRAKHAR,MANSI,NIKIL,HEMANT VISHAL VISHAL VISHAL BHAWNA, ROSHAN RICHA, ANKIT,SAURABH AMBUJ VISHAL HEMANT ANJALI, LAXMI, HEMANT, ABHINAV NIKHIL ESHA PARUL PARUL DIKSHA
DISTICTION 77 19 22 20/53 13/13 59/75 67/110 11 \ 22 16 26 34 \ 45 10 10 6 25/25
2018 77.5 70.7 73 69.1 88 84.1 76.4 73.7 69.3 77.5 80.04 74 69.55 78.7 90.9
2017 72.42 77.82 76.14 63.93 86.43 71.9 88.7 79.75 70.55 78.51 73        
2016 77.28 85.9 81.7 67.66 89 72.67 86.94 83 74.87 74.17 81.8        
2015 84.07 74.98 83.48 70.02 92.7 62 82.36 84.36 81.64 84.13 88.39        
Class Average        2018 76.88   Class Average     COM 2018 77.32   Class Average     HUM 73.08  
    2017 80.05         2017 77.78            
  SC 2016 84.47         2016 81.74            
    2015 79         2015 83.44            
                               
1st VISHAL KUMAR 94.8   1st HEMANT BANSAL   95.6   1st PARUL KUMARI 90.6  
2nd DIKSHA BHARDWAJ 93.2   2nd NIKHIL ANAND   94.6   2nd TANISHA KUMARI 83.2  
3rd SEJAL KHANDELWAL 90.6   3rd LAXMI KUMARI   93.4   3rd AMIT KUMAR TIWARI 82.2  
4th ROSHAN KUMAR 90.6   4th SHIVANGI MAHARANA 92.6   4th ESHA GOENKA 82.2  
5th SIMRAN KUMARI 89   5th ANJALI PATHAK   91   5th NISHA KUMARI 82  
6th BHUMIKA KUMARI 88.2   6th AMBUJ CHOUDHARY 90.6   6th LIPI MUKHERJEE 81.8  

 

 

 

        D.A.V.PUBLIC SCHOOL ,CCL,NTS BARKAKANA          
        RESULT ANALYSIS OF AISSCE'16  (CLASS XII  )          
              SCIENCE  COMMERCE       
  Total No.of students appeared       60   52      
  Total No. of students passed        60   52      
  Total  No.of students Securing 90 and more than 90%     19   8      
  Total  No.of students Securing  80%-89.8 %     27   17      
  Total  No.of students Securing  70%-79.8%     13   21      
  Total  No.of students Securing  60%-69.8%     1   6      
    Eng PHY CHEM Maths BIO ECO PHE Compt ACC B.ST IP
  Highest Marks 95 96 95 95 95 100 99 92 95 95 95
  Secured by REETESH KUMAR, ALISHA RIYA AKASH KUMAR SINGH ADITYA KUMAR OJHA
AKASH KUMAR SINGH
GAUTAM KUMAR
SONALI CHANDRA
SARASWATI
UJJWAL PRAKASH
AKASH KUMAR SINGH
GAUTAM KUMAR
ROHIT ROY
UJJWAL PRAKASH
AVANISH KUMAR
KUMARI HONEY SINGH
ANKIT KUMAR TIWARI
ANANYA GANGULY
ANADHIKA PRIYADARSHANI
ADITYA KUMAR OJHA JAI DEEP MEHTA KESHAV PRATAP SINGH KM. PALLAVI SINGH
SHIVAM CHATTERJEE
VEDANT PRAKASH
TANUSHREE SARKAR
SHREYA SINGH
ANKIT KUMAR AGRAWAL
SNEHA KUMARI
MRINAL KUMAR
KM. PALLAVI SINGH
RISHIPRIYO CHAKRABORTY
VEDANT PRAKASH
SHILPASREE SARKAR
TABISH RAZA
  AVERAGE 77.28 85.9 81.7 67.66 89 72.67 86.94 83 74.87 74.17 81.8
  DISTICTION 76 52 41 26/61 8\10 51\96 103 13\16 28 24 34
  Class Average        84.47   Class Average       79      
1st ADITYA KUMAR OJHA 94.2   1st KUMARI PALLAVI SINGH 95.4    
2nd AKASH KUMAR SINGH 93.8   2nd SHIVAM CHATTERJEE 93.8    
3rd AVANISH KUMAR   93.6   3rd RISHIPRIYO CHAKRABORTY 93    
4th GAUTAM KUMAR   92.6   4th VEDANT PRAKASH   92.8    
  SHREYA RANJAN   92.6   5th TANUSHREE SARKAR 91.6    
6th KULDEEP PRASAD   92.2   6th SHREYA SINGH   91.4    
7th GAZALA FIRDOS ANSARI 92   7th ANKIT KUMAR AGRAWAL 91.4    
8th ASHISH KUMAR   91.8   8th OLGA DAS   90.8    
  VIVEK RAJ     91.8                
10th  ANSHU KUMARI   91.6                
  SONALI CHANDRA   91.6                
  ANKUSH KUMAR SHARMA 91.6                
13th KUMARI HONEY SINGH 91.4                
14th ANKIT KUMAR TIWARI 91                
15th ANANYA GANGULY   90.8                
16th SARASWATI   90.6                
  ROHIT ROY   90.6          
18th UJJWAL PRAKASH   90.2                
19th REETESH KUMAR   90                
 

 

    D.A.V.PUBLIC SCHOOL ,CCL,NTS BARKAKANA    
      RESULT ANALYSIS OF AISSCE'15  (CLASS XII  )    
            SCIENCE   COMMERCE    
Total No.of students appeared     53   54    
Total No. of students passed      53   54    
Total  No.of students Securing 90% and above 9   12    
Total  No.of students Securing  above  80%  25   26    
Total  No.of students Securing   above 70%  15   12    
Total  No.of students Securing  above  60% 3   4    
  Eng PHY CHEM Maths BIO ECO IP Compt B.St Accounts 
Highest Marks 95 94 95 95 95 96 98 94 95 95
Secured by RASHMIT, SAURABH, AKASH, MANISHA, CHIRAG KISHAN ROHIT RAJ, SAKIB

SHUBHAMVERMA,

SHUBHAM MITTAL,

RAVI SINGH SAKIB ,MANAS,

AKANKSHA, PRASANT

MINAKSHI, MANISHA RASHMEET  ANIRUDHA SUBHAM,MANAS RASHMEET
SHEETAL
ANIRUDDHA
SOURAV
MONIKA RAHUL
RAVI
RAHUL
AKASH
SHUBHAM
MILI RIDDHI
AKANKSHA
SHUBHODEEP
RASHMEET SHEETAL
SOURAV KUMAR
MONIKA
RAHUL
SIMARPREET RAHUL AKASH SHUBHAM
SHRUTI MILI
CHANDRAKANT
SUBHAML
SHBHODEEP
Distinction 92 26 35 32 04\04 21 37/38 18/19 41 39
Average 84.07 74.98 83.49 70.2 92.7 62 88.39 84.36 84.13 81.64
Class Average SC  81.74 2015       Class Average COMMERCE  83.44
Class Average SC 80.8 2014       Class Average COMMERCE  77.23
    SCIENCE            COMMERCE 
  TOPPERS    %       TOPPERS  
1st KUMAR MANAS   93.6     1st RASHMEET KAUR  
2nd MANISHA AGRAWAL 92.6     2nd ANIRUDDHA BANERJEE
3rd AAKANKSHA SINGH 92       SHEETAL KHANDELWAL
4th KISHAN KUMAR   91.4       SOURAV KUMAR JAISWAL
  PRASHANT KUMAR 91.4     5th MONIKA JAISWAL  
  RAVI KUMAR SINGH 91.4     6th RAHUL KUMAR AGRAWAL
7th PRIYA GOSWAMI   91.2     7th SIMARPREET SINGH SALUJA
8th SUBHAM VERMA   91     8th RAVI KUMAR JAISWAL
9th VIVEK AGRAWAL   90.6     9th RAHUL KUMAR  
              10th JOY PAUL MINJ  
              11th AKASH KUMAR SINHA
              12th SHUBHAM TIRKEY  
                     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      D.A.V.PUBLIC SCHOOL ,CCL,NTS BARKAKANA        
      RESULT ANALYSIS OF AISSCE'14  (CLASS XII  )        
            SCIENCE COMMERCE        
Total No.of students appeared     75 51        
Total No. of students passed        73 51        
Total  No.of students Securing 90% and above   8 4        
Total  No.of students Securing  above  80%    35 19        
Total  No.of students Securing   above 70%    23 15        
Total  No.of students Securing  above  61.2%   8 13        
  Eng PHY CHEM Maths BIO ECO IP Compt B.St Accounts  PHE
Highest Marks 95 92 98 99 95 95 96 96 95 95 95
Secured by

Raj Shekhar Roushan,Jwaladeep,

Saumya,

Shubham,

Antra,

Shanu

Rajan Kr. Mishra Roushan Roushan,Anmol Ankit Kr. Singh Roushan,Abhishek Mukim,Ayushi  Kunal Mahendra RajShekhar

Abhay, Aarti,Sanjay,

Munmun,

Abhishek,

Kunal,

Shubham

Deeskha Anand,

Ayushi Agarwal

Anupama Khatri
Distinction 68 5 45 37 6 26 52 17 27 18 90
Average 86.4 49.5 77.8 73.75 83.85 63.7 82.9 86.6 76.6 70.09 81.7
Class Average SCIENCE  80.22   2014     Class Average COMMERCE  77.23 2014
    79.45   2013           80.18 2013
    SCIENCE              COMMERCE   
  TOPPERS    %       TOPPERS   %
1st Raj Shekhar   95     1st Subham kumar   93.2
  Roushan Kumar   95     2nd kunal Mahendra   92.6
3rd Jwaladeep Aggarwal 92.6     3rd Deeksha Anand   91.4
4th Sakti Pratap Singh 90.8     4th Ayushi Agarwal   91.2
5th Farjand Ali   90.6     5th Abhishek Mukim   89.6
  Saumya Suman   90.6     6th Munmum Chakarborty 89.4
7th Ankit Kumar Singh 90.2     7th Sanjay Munda   89.2
  Vinayak     90.2              
9th  Anmol Akshay Sinha 89.8            
                       

 

D.A.V.PUBLIC SCHOOL ,CCL,NTS BARKAKANA
RESULT ANALYSIS OF AISSCE'13 (CLASS XII)

Total No.of students appeared 114
Total No. of students passed 114
Total  No.of students Securing 90% and above 16
Total  No.of students Securing  above  80% 39
Total  No.of students Securing   above 70% 44
Total  No.of students Securing  above  61.2% 15
 

 

Eng PHY CHEM Maths BIO ECO IP Compt B.St Accounts PHE
95 95 95 99 95 98 96 99 99 99 99
Poushali Mukherjee, Vikash Kumar, Shobhanam Krishna, puja Aggarwal , Neha Kumari, Shefali Shravani, Arunima Lakra,Sandhya Kumari, Aditi arya Vikash Kumar Shreya Singh Ravi Prakash Arunima Lakra , Prafull Kumar Anjali Rani,SitaRam Keshri, Atul Kumar Atul Kumar Abhilash Ekka Sandhya Kumari Ravi Prakash Poushali Mukherjee , Puja Aggarwal
Class Average SCIENCE 79.5   2013     Class Average COMMERCE 80.18 2013
  77.3   2012           75.68 2014

D.A.V.PUBLIC SCHOOL ,CCL,NTS BARKAKANA
RESULT ANALYSIS OF AISSCE'13 (CLASS XII )
COMMERCE
 

Total No.of students appeared 55
Total No. of students passed 55
Total  No.of students Securing 90 and more than 90% 6
Total  No.of students Securing  80%-89.8 % 22
Total  No.of students Securing  70%-79.8% 20
Total  No.of students Securing  63%-69.8% 7

 

Eng B.St ACCOUNTS Maths ECO IP PHE
95 99 99 99 98 96 96
Sandhya Kumari, Aditi arya Sandhya Kumari Ravi Prakash Ravi Prakash Anjali Rani,SitaRam Keshri, Atul Kumar Atul Kumar Atul Kumar
             
Class Average   80.18 2013      
    75.68 2012      
Name   %
1st Sandhya Kumari 95.8
2nd Atul Kumar 95
3rd Ravi prakash 93.4
4th SitaRam keshri 93.2
5th Rashi Aggarwal 92.6
6th Sneha Rani 91.4
7th Aditi Arya 90
 

RESULT ANALYSIS OF AISSE 2010 ( CLASS X )

No. of Students Appeared 111
No. of Students Qualified 111 
No. of Students Securing A1 Grade in CGPA                                                                        33
No. of Students Securing A2 Grade in CGPA 22
No. of Students Securing B1 in CGPA 18
No. of Students Securing B2 in CGPA 26
No. of Students Securing C1 in CGPA 10
 

 

Contact Us ↓
 

DAV Public School,CCL, NTS Barkakana
Ramgarh, Jharkhand
PIN-829103
Ph - 06205111392 Time [08:00 AM to 5:00 PM]
e-mail : urmilasingh.dav@gmail.com

Location Map ↓